Banner

Thông báo Điều chỉnh Lịch trình tuyển sinh IBD Khóa 18 kỳ mùa Thu 2022

isme_admin

Thứ Năm, 18/08/2022 5:14 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:         1490         / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  17    tháng  08  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời hạn và lịch trình tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022

 

       Căn cứ Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 18, kỳ Mùa Thu 2022 số 811/TB-ĐHKTQD ngày 16/5/2022,

       Căn cứ vào kết luận của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 18, tại cuộc họp ngày 3/8/2022,

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ và lịch trình tuyển sinh với Kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2022, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU như sau:

 • 27/9/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ thi tuyển
 • 30/09/2022: Công bố danh sách thí sinh dự tuyển
 • 02/10/2022: Thi Kiến thức tổng hợp và Tiếng Anh
 • 03 – 04/10/2022: Phỏng vấn
 • 10/10/2022: Công bố kết quả tuyển sinh
 • 11-13/10/2022: Nhập học
 • 17/10/2022: Bắt đầu học chính thức

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, V.ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 (Đã ký)

 

 GS.TS Phạm Hồng Chương

 

Tải Thông báo tại đây

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?