Banner

Thay đổi lịch Tuyển sinh Chương trình IBD@NEU Khóa 20, đợt xét tuyển, kỳ mùa Thu 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Hai, 13/05/2024 9:57 Sáng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:              / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 20,

đợt xét tuyển, kỳ mùa Thu 2024

____________________________________________________________

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo thay đổi lịch trình đợt xét tuyển Khoá 20, kỳ mùa Thu năm 2024, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU như sau:

 Kỳ xét tuyển

   29, 30/5/2024                       Thu hồ sơ đợt xét tuyển

   Chiều 3/6/2024                     Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

   4, 5/6/2024                           Phỏng vấn thí sinh

   8/6/2024                              Công bố kết quả xét tuyển

 Nhập học cho thí sinh bảo lưu và xét tuyển:

   19 – 20/8/2024                      Nhập học đối với thí sinh kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu và thí sinh đợt xét tuyển kỳ Mùa Thu

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

   

GS.TS Phạm Hồng Chương

 

Tải Thông báo tại đây

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?