Banner

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế hợp tác với Đại học Andrews, Mỹ, khóa 1 kỳ mùa Thu 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Tư, 22/05/2024 4:11 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1075 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  22  tháng  05  năm 2024

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế hợp tác giữa Trường  Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Andrews, Mỹ

Khóa 1, kỳ mùa Thu 2024

 

          Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Khoá 1, kỳ mùa Thu năm 2024, Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Business Administration, major in International Business] hợp tác giữa Trường  Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Andrews, Mỹ (sau đây gọi là Chương trình).

1. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

1.1 Điều kiện dự tuyển

Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh (còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2024) tối thiểu đạt IELTS 6.0, hoặc tương đương.
 • Có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên, hoặc tương đương.

1.2 Các bài đánh giá

Thí sinh dự tuyển cần tham gia những bài đánh giá sau đây:

a. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể được thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2024 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt từ 21 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên, các điểm ĐGNL/ĐGTD trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2024;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1), đạt mức từ 1.200 trở lên hoặc điểm ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2024;
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.
 • Có điểm 2 bài AP Test mỗi bài từ 3 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

1.3 Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), và điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV). Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp, hoặc Điểm thay thế KTTH là kết quả đạt yêu cầu của một trong các bài đánh giá/kỳ thi được quy định tại mục 1.2 của Thông báo tuyển sinh này;
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

1.4 Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần (bao gồm điểm phỏng vấn, điểm các bài thi KTTH hoặc Điểm thay thế KTTH) đạt từ mức điểm sàn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

2. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu năm 2024 cho chương trình: dự kiến là 50.
 • Trường hợp số thí sinh đăng ký không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang các chương trình liên kết đào tạo quốc tế khác dựa trên nguyện vọng của thí sinh.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

3.1 Thời gian và chương trình đào tạo

 • Thời gian đào tạo: 04 năm.
 • Toàn bộ chương trình đào tạo là của Đại học Andrews, trong đó Trường Đại học Kinh tế quốc dân phụ trách đào tạo 2 năm đầu, Đại học Andrews phụ trách đào tạo 2 năm cuối. Chương trình đào tạo thực tế có thể thay đổi theo yêu cầu của đối tác và/hoặc các quy định của Việt Nam.
 • Sau khi hoàn thành 2 năm đầu, sinh viên phải đạt yêu cầu về ngoại ngữ tối thiểu IELTS 6.5 hoặc tương đương để học các học phần của Đại học Andrews phụ trách.
 • Chương trình thực hiện đào tạo toàn phần tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nếu có mong muốn, sinh viên có thể chuyển tiếp đào tạo tại Đại học Andrews, Hoa Kỳ từ năm học thứ 3 (giai đoạn do Đại học Andrews phụ trách).

3.2 Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm bao gồm giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng viên của Đại học Andrews. Giảng viên Việt Nam và giảng viên người nước ngoài được đảm bảo có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và trình độ tiếng Anh đáp ứng các yêu cầu của Chương trình và các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh, trừ một số môn học đại cương.
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

3.3 Bằng cấp sau khi hoàn thành Chương trình

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được Đại học Andrews, Hoa Kỳ cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (Bachelor of Business Administration, major in International Business).

3.4 Học phí

Học phí cho 4 năm học tại Việt Nam là 482.500.000VND, bao gồm cả chuyến đi thực tế 01 tuần tại ĐH Andrews, Hoa Kỳ.

 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có), chi phí thủ tục visa và các chi phí cá nhân của sinh viên trong chuyến đi thực tế tại Đại học Andrews, Hoa Kỳ.
 • Học phí có thể thay đổi nhưng mức thay đổi không quá 10% hàng năm;
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Chuyến đi thực tế được thực hiện theo lịch thỏa thuận giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Andrews, và sẽ được thông báo trước cho sinh viên. Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Andrews sẽ hỗ trợ về các thủ tục xin visa đi Mỹ cho sinh viên. Việc cấp visa sẽ do Lãnh sự quán Hoa kỳ quyết định.

4. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2024

4.1 Các mốc thời gian cơ bản

   20/7/2024                             Ngày hội Thông tin Open Day

   12-17/8/2024                        Thu hồ sơ

   23/8/2024                             Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

   24/8/2024                             Thi Kiến thức tổng hợp

   25-27/8/2024                        Phỏng vấn

   7/9/2024                              Công bố kết quả tuyển sinh

   11-13/9/2024                        Sinh viên làm thủ tục nhập học

   23/9/2024                             Bắt đầu học chính thức

4.2 Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

4.3 Tư vấn tuyển sinh, phát hành và thu hồ sơ

          Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh và phát hành hồ sơ dự tuyển tại Phòng tư vấn tuyển sinh, tầng G, Nhà A2, vào các ngày trong tuần từ 20/05/2024 đến 17/08/2024 (trong giờ hành chính).

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 2.

4.4 Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng Tư vấn tuyển sinh Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347

Email: info.ibd@isneu.org; Website: https://isme.neu.edu.vn/

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 GS.TS Phạm Hồng Chương

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 1075/TB-ĐHKTQD
ký ngày
22 tháng 05 năm 2024)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, SAT, A-LEVELS, IB ATAR

Quy đổi điểm IELTS quốc tế

STT

Điểm IELTS

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

0,5

2

7.0

1,0

3

7.5

1,5

4

8.0

2,0

5

8.5

2,5

6

9.0

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

Điểm SAT x 30/1600

Dùng kết quả SAT1

2

ACT

Điểm ACT x30/36

 

3

A-Level

Điểm UCAS x 30/168

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

4

IB

Điểm IB x 30/45

Điểm 6 môn thi cộng điểm phụ.

5

ATAR

Điểm University aggregate x 30/90

Dùng “University aggregate”

6

AP Test

Tổng điểm 2 môn AP Test x 3

 

7

ĐGNL ĐHQGHN

Điểm ĐGNL x 30/150

 

8

ĐGNL ĐHQG TPHCM

Điểm ĐGNL x 30/1200

 

9

Đánh giá tư duy ĐHBK

Điểm ĐGTD x 30/100

 

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

 PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 1075/TB-ĐHKTQD
ký ngày
22 tháng  05 năm 2024)

  

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và Phiếu báo điểm thi TN THPT QG 2024;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ thi năng lực trong nước hoặc quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT hoặc ACT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University ACT là 1767- National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT.) (nếu có)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại 1 trường đại học uy tín của nước ngoài hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn lại.

 

Tải Thông báo tuyển sinh tại đây

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia