Banner

The Face of ISME 2024: Vòng thi Ảnh – Bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất

Lê Diệu Linh

Thứ Hai, 08/04/2024 3:41 Chiều

[𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐒𝐌𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒]: 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈 𝐀̉𝐍𝐇 – 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐀̣̆𝐏 Đ𝐎̂𝐈 𝐁𝐀̣𝐍 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 💕

Cùng đến với các cặp dự thi Vòng thi Ảnh trong cuộc thi tìm kiếm Gương mặt đại diện The Face of ISME 2024

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid02VkLEa4rERLk2bDiLxHisbfDn6eS4AXuo81AghJFz7RYi5UvoWaQGix3cXbo6SB9Rl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid02omN4dPudzNCfCsgHjNPQwqBNAttyoibPR88z1uYYxmLJPgifv6DwtWj3RTtEsXfKl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid0tTJFHG6d4RmC1rVEEBLqZqcukma93Z9AxEc9uxh176Cjppz9HmwT8CXDq2Wb7sdyl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid02Yjkwu91SWdK5yXzhSs4s2rVNHXS1snddSZ6iwJLgu8WgaxELbduZBiBAsUsVouxYl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid02gawozd6z7dP9wvnjjVoag5A37J6aNQLfLRK14jdqdJfeQsTijefAe9LLvLnFAEMal

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid0i99ufFQzP45bikRTVQx8btwUvaUBya9s3Vf9JpyZ2gGFTUzYohfLfTnxFYBTxWacl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid0oyAEsjxZXR8P3gWT7dUacPxkEkLFwdxR3wpb6gitFotdCMupBY8jzgqb6SG6SqmBl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid02Hset3H8XxdfiEEgJKqpvv3xEAii3i6W7Th913JNzEewA4BNjgaZxL9w5ZdLPSVrUl

https://www.facebook.com/ibd.neu/posts/pfbid02xU8hPMw4kbmCKC9KrUYg3jZN3CwfPRd7H12AfQ8LsT315fLmBUFriTw1GChhgx1Vl

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia