Banner

Quy định đào tạo của Chương trình Cử nhân Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (IBD@NEU)

isme_admin

Thứ Sáu, 12/11/2021 7:43 Chiều

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TR­­­­ƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 

SỐ:  1711  / QĐ- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành “Quy định đào tạo của Chương trình Cử nhân Quốc tế,
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (IBD@NEU)

_________________

HIỆU TRƯ­­­­ỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ vào Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ – ĐH.KTQD-TCCB ngày 04/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân v/v thành lập Viện Đào tạo quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt đề án thực hiện hợp tác đào tạo ngành Kinh doanh và Marketing;  số 2079/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc cho phép bổ sung ngành đào tạo Quản trị sự kiện; số 2370/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/12/2018 về việc cho phép tiếp tục thực hiện ngành đào tạo Quản trị kinh doanh; số 327, 328, 329/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/3/2021 trong chương trình liên kết đào tạo trình độ Cử nhân Quốc tế giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Coventry;Trường Đại học Tổng hợp Sunderland, Trường Đại học Tổng hợp Tây Anh, Vương quốc Anh;

        Xét đề nghị của Viện tr­­­ưởng Viện Đào tạo Quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định đào tạo của Chương trình Cử nhân Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (IBD@NEU)”

          Điều 2. Quyết định này áp dụng đối với sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU, có hiệu lực kể từ ngày kí. Quy định này thay thế cho Quy chế IBD số 864/QĐ-ĐHKTQD ban hành ngày 18/8/2014.

Điều 3. Viện Đào tạo Quốc tế, sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhân:

– Nh­­­ư điều 3;

– Lư­­­u: TH, ĐTQT.

 

HIỆU TRƯ­­­­ỞNG

 

(đã ký và đóng dấu)

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

Tải Quy định đào tạo tại đây: Quy dinh dao tao Chuong trinh Cu nhan Quoc te IBD

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia