Banner

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD khóa 17, Kỳ mùa Thu 2021

isme_admin

Thứ Ba, 30/03/2021 9:01 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 545 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 30  tháng  3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Khóa 17, Kỳ Mùa Thu 2021

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 17, Kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2021, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];

Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Events Management / BA (Hons) Business & Events Management];

Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];

Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];

Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]

I. ĐIỀU KIỆN, CĂN CỨ VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. THI TUYỂN

I.1.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia

– Có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 6,5/10 trở lên.

I.1.2. Các bài đánh giá

Thí sinh thi tuyển cần tham gia những bài đánh giá sau đây:

a. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể được thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2021 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt mức từ 24 điểm trở lên.
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021, hoặc tương đương.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c. Bài kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 60 trở lên, (iii) TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IELTS 7.0 (không có thành phần nào dưới 6.0) trở lên sẽ được tư vấn thêm và có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

I.1.3. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển: 02-14/08/2021

Thời gian thi tuyển và phỏng vấn dự kiến: 20-24/8/2021

I.1.4. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh và các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV). Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp;
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực ở trên (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, SAT, chứng chỉ A-Levels, IB, ATAR đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 a) của Thông báo tuyển sinh này);
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.1.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, bao gồm điểm các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

I.2. XÉT TUYỂN KẾT HỢP & PHỎNG VẤN

Thí sinh có thể tham gia kỳ xét tuyển kết hợp vào Chương trình trong các trường hợp sau:

I.2.1 Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả học tập THPT

Thí sinh chưa tốt nghiệp PTTH đáp ứng được đồng thời những yêu cầu sau:

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5); TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;
 • Điểm trung bình của ba năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,0/10 trở lên (không có môn nào dưới 5,0/10);
 • Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt từ 8,0/10 trở lên;

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển 1: 27 – 29/05/2021

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 03 – 05/06/2021

I.2.2. Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả Thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh đáp ứng được đồng thời những yêu cầu sau:

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5) ; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;
 • Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 6,5/10 trở lên.
 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021.
 • Tổng điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 (trong đó có môn Toán hoặc Ngữ văn, không tính môn Giáo dục Công dân, môn Tiếng Anh, không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số) đạt 16 điểm trở lên;

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển 2: 29 – 31/07/2021

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 04 – 06/08/2021

I.2.3. Kết quả các kỳ thi năng lực quốc tế

Hội đồng Tuyển sinh sẽ căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển đặc cách và/hoặc kết quả tham gia các bài đánh giá để xem xét tiếp nhận vào Chương trình.

I.2.3.1. Tuyển thẳng đặc cách vào năm 1

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào năm thứ 1 của Chương trình khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:

(1)  Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc

(2)  Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc

(3)  Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên; hoặc

(4)  Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn từ mức 1.300 điểm trở lên.

 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5); TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác. Nếu chưa có IELTS 6.0, thí sinh sẽ tham dự bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình;
 • Có điểm phỏng vấn đạt mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

 

I.2.3.2 Tuyển thẳng đặc cách vào giai đoạn chuyên ngành

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:

(1)  Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc

(2)  Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc

(3)  Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên.

 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 6.0; TOEFL iBT từ 90 trở lên và không có thành phần dưới 20; TOEFL PBT từ 575 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 5.0; hoặc tương đương;
 • Có điểm phỏng vấn đạt mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

I.2.3.3 Điều kiện xét tuyển đặc cách khác

Thí sinh được Hội đồng Tuyển sinh xem xét tuyển đặc cách khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Thí sinh đang là sinh viên các trường đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài (Top 800 của Bảng xếp hạng quốc tế năm 2021 như THE; QS; Top 60 các Đại học Vương quốc Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide 2021; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB hoặc EQUIS) và có kết quả học tập “pass” trở lên; Hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học đáp ứng tiêu chí nêu trên (trong thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5); hoặc TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; hoặc TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác. Nếu chưa có IELTS 6.0, thí sinh sẽ tham dự bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình;
 • Có điểm phỏng vấn đạt mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ tuyển thẳng đặc cách: 27 – 29/05/2021

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 03 – 05/06/2021

I.2.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

II. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu cho kỳ mùa Thu 2021 cho cả 5 ngành dự kiến tối đa là 500.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành/chương trình do đối tác nào đó cấp bằng không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ giữ quyền chuyển thí sinh sang các chương trình khác hoặc nguyện vọng khác theo thứ tự ưu tiên của thí sinh trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

IV. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2021

IV.1. Các mốc thời gian cơ bản

– 16/05 và 25/07/2021               Ngày hội Thông tin Open Day

Kỳ xét tuyển đợt 1 (trước khi thi Tốt nghiệp THPTQG):

– 27/05 – 29/05/2021:                  Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1

– Dự kiến 03 – 05/06/2021:         Phỏng vấn thí sinh

– 11/06/2021:                                Công bố kết quả xét tuyển đợt 1

Kỳ xét tuyển đợt 2 (sau khi thi Tốt nghiệp THPTQG):

– 29 – 31/07/2021:                        Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đợt 2

– Dự kiến 04 – 06/08/2021:         Phỏng vấn thí sinh

– 13/08/2021:                                Công bố kết quả xét tuyển đợt 2

Nhập học cho thí sinh bảo lưu và xét tuyển đợt 1, 2:

– 09 – 10/08/2021:                    Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu

– 11 – 12/08/2021:                    Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển 1

– 25/08/2021:                            Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển 2

Kỳ thi tuyển:

– 02 – 14/08/2021:                       Thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển kỳ mùa Thu 2021

– 19/08/2021:                            Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

–  Sáng thứ bảy 21/08/2021:      Bài thi Kiến thức Tổng hợp

–  Chiều thứ bảy 21/08/2021:     Bài kiểm tra tiếng Anh

–  Ngày 22 – 24/08/2021:          Phỏng vấn thí sinh

–  Ngày 31/08/2021:                  Công bố kết quả tuyển sinh

Nhập học với thí sinh trúng tuyển

– Ngày 06/09 – 07/09/2021:      Sinh viên làm thủ tục nhập học

– Dự kiến 13/09/2021:               Bắt đầu học chính thức

IV.2. Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

Điều kiện áp dụng Phiếu quà tặng của Chương trình:

 • Thí sinh nộp Phiếu quà tặng cùng với Hồ sơ dự tuyển đầy đủ chậm nhất là ngày 10/08/2021. Phiếu quà tặng hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Viện ĐTQT;
 • Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng tối đa 01 (một) phiếu trong một kỳ tuyển sinh.

IV.3. Tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ

          Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ tuyển sinh tại Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, vào các ngày trong tuần từ 10/05/2021 đến 14/08/2021 (trong giờ hành chính).

Thí sinh có thể tải hồ sơ online và hoàn thiện theo hướng dẫn: https://isme.neu.edu.vn/2799/huong-dan-hoan-thien-ho-so-du-tuyen-vao-chuong-trinh-ibd-ky-mua-thu-2021/

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này. (Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.)

IV.4. Địa chỉ liên hệ

          Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453 |  Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 (Đã ký)

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD
ký ngày 30 tháng 3
 năm 2021)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Ngành Quản trị Kinh doanh; Quản trị Sự kiện; Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) Chứng chỉ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:

Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Sunderland hoặc của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh;

Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland hoặc của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh;

Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh;

Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

 

II. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
  (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) Chứng chỉ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England;

         Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

B. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

I. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

II. Thời gian đào tạo

 • Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Sự kiện; Ngân hàng & Tài chính; Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

          Chú ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), và ngành Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

 

III. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh TEG cấp độ 4 của Học viện TMC, Singapore.

 • Ngành Quản trị Kinh doanh: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business Management] của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Sunderland, Vương quốc Anh, hoặc ĐHTH West of England.
 • Ngành Quản trị Sự kiện: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Events Management] của ĐHTH Sunderland, Vương quốc Anh, hoặc Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh Quốc tế: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Marketing: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.

Để hoàn tất thủ tục công nhận văn bằng, theo quy định hiện hành, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu riêng về điều kiện tiếng Anh, hồ sơ cần có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 1. Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam

                                                                                                       Đơn vị: VNĐ      

 

STT

Ngành đào tạo

Tổng học phí cho 4 năm tại Việt Nam

1

Quản trị Kinh doanh

395.000.000

2

Kinh doanh Quốc tế

3

Ngân hàng & Tài chính

4

Kinh doanh & Marketing

5

Quản trị Sự kiện (Thực tập bắt buộc theo yêu cầu)

419.000.000

 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí của ngành Quản trị Sự kiện bao gồm chi phí bố trí thực tập tại doanh nghiệp trong 6 tháng;
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào thấp hơn 5.5) sẽ được giảm 28.000.000 VNĐ vào tổng học phí (Fast-track student).
 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, Chương trình áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

    PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD
ký ngày 30 
tháng 03 năm 2021)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, SAT, A-LEVELS, IB ATAR

 

Quy đổi điểm IELTS quốc tế

STT

Điểm IELTS

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

0,5

2

7.0

1,0

3

7.5

1,5

4

8.0

2,0

5

8.5

2,5

6

9.0

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM A-LEVEL, SAT, IB, ATAR
SANG ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

Điểm SAT/1600 x 30

Dùng kết quả SAT1

2

A-Level

Điểm UCAS/168 x 30

 

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

3

IB

Điểm IB/45 x 30

 

Điểm 6 môn thi cộng với điểm phụ.

4

ATAR

 

 Điểm “University Aggregate”/90 x 30

Dùng “University aggregate”

                                                                                                   

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 545/TB-ĐHKTQD
ký ngày 30 tháng 03 năm 2021)

3.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đợt 1 bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.2 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đợt 2 bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2021;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2021;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.3 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời/ Bằng tốt nghiệp;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2021 (nếu có);
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.4 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đặc cách bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ thi năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại 1 trường đại học uy tín của nước ngoài hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?