Banner

Thông báo: Điều chỉnh thời hạn và cách thức tuyển sinh Khóa 18, Kỳ Mùa Xuân 2022 – IBD@NEU

isme_admin

Thứ Năm, 03/03/2022 8:14 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời hạn và cách thức tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Khóa 18, Kỳ Mùa Xuân 2022

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được tham gia đợt tuyển sinh sau thời gian thực hiện hình thức tuyển sinh online, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh thời hạn và đối tượng dự tuyển Khoá 18, Kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm 2022, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình) như sau:

1. Điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển được điều chỉnh đến hết ngày 05/03/2022 đối với tất cả các đối tượng dự tuyển.

2. Điều chỉnh đối tượng dự tuyển

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia.

– Có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 6,5/10 trở lên.

Thí sinh thi tuyển tham gia các bài đánh giá theo quy định tại mục II.2 về Cách thức thi tuyển; Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh thực hiện theo quy định tại mục II.4; và điều kiện trúng tuyển và nhập học thực hiện theo quy định tại mục II.5 của Thông báo tuyển sinh số 2087/TB-ĐHKTQD ngày 20/12/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các đối tượng khác và quy định khác giữ nguyên như tại Thông báo tuyển sinh nói trên.

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu VT TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Phạm Hồng Chương

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?