Banner

Gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh cho thí sinh Chương trình IBD@NEU Khóa 19, Kỳ Mùa Thu 2023

isme_admin

Thứ Tư, 23/08/2023 6:17 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1732 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

 

THÔNG BÁO
Vv: Gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh cho thí sinh

Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 19, Kỳ Mùa Thu 2023

 

 • Căn cứ Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 19, Kỳ mùa Thu năm 2023, số 843/TB-ĐHKTQD, do Hiệu trưởng ĐHKTQD ký ngày 25/4/2023,
 • Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 19, Kỳ mùa Thu năm 2023,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo:

 

1. Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đợt tuyển sinh tháng 8/2023 của Chương trình Cử nhân Quốc tế như sau:

Đối tượng: thí sinh cần đạt đồng thời các điều kiện sau

 • Đủ điều kiện dự tuyển tại mục I.2.1, Thông báo tuyển sinh số 843/TB-ĐHKTQD do Hiệu trưởng ĐHKTQD ký ngày 25/4/2023
 • Có điểm thay thế điểm thi KTTH theo quy định tại mục I.2.2 Thông báo tuyển sinh số 843/TB-ĐHKTQD do Hiệu trưởng ĐHKTQD ký ngày 25/4/2023
 • Có điểm IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2023

Xem thêm các điều kiện và tải hồ sơ dự tuyển tại Thông báo Tuyển sinh: https://isme.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te-ibdneu-ky-mua-thu-2023/

2. Lịch trình tuyển sinh cho đối tượng gia hạn

 • 31/8/2023: Hạn nộp hồ sơ dự tuyển
 • 7/9/2023: Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển
 • 9/9/2023: Phỏng vấn
 • 12/9/2023: Công bố kết quả tuyển sinh
 • 13-14/9/2023: Nhập học
 • 25/9/2023: Bắt đầu học chính thức

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 

GS.TS Phạm Hồng Chương

 Tải Thông báo tại đây

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?