Banner

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Khóa 19, Kỳ Mùa XUÂN 2023

isme_admin

Thứ Ba, 13/12/2022 3:16 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:  2287/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 09 tháng 12  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU,
Khóa 19, Kỳ Mùa Xuân 2023

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 19, Kỳ mùa Xuân năm 2023, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];
 • Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Business & Events Management];
 • Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]
 • Digital Marketing [BA (Hons) Digital Marketing]
 • Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];

 

 1. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. THI TUYỂN

I.1.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

 1. Thí sinh đang học lớp 12: Điểm trung bình chung lớp 11 đạt từ 7,0/10 trở lên;
 2. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.

I.1.2. Các bài đánh giá

Thí sinh dự tuyển cần tham gia tất cả những bài đánh giá sau đây:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic, và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể thay thế bằng một trong các kết quả sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổng điểm 3 môn cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2022 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) từ 22 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, hoặc của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 điểm trở lên;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài thi KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, hoặc tương đương.

 1. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
 2. i kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.
 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 46 trở lên, (iii) TOEFL ITP từ 480 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.

I.1.3. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh, điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), điểm phỏng vấn.

Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm KTTH hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn. Công thức xác định Điểm tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: là điểm trung bình chung lớp 11 (Đối với thí sinh đang học lớp 12) hoặc điểm trung bình chung lớp 12 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp PTTH);
 • KTTH: là điểm thi Kiến thức Tổng hợp
 • Điểm thay thế KTTH: là kết quả của một trong những bài đánh giá năng lực thay thế bài thi KTTH (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, SAT, chứng chỉ A-Levels, IB đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 a) của Thông báo tuyển sinh này)
 • PV: điểm phỏng vấn
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5 và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.1.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

 1. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học ngay vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn trở lên, bao gồm điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng của Chương trình.

 1. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn trở lên, bao gồm điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Để được nhập học vào kỳ mùa Thu 2023, thí sinh đang học lớp 12 cần: (i) Hoàn thành thủ tục bảo lưu trước ngày 03/03/2023; (ii) Tốt nghiệp Trung học phổ thông; và (iii) Làm thủ tục nhập học trước ngày 10/08/2023.

 

I.2. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

I.2.1. Điều kiện xét tuyển đặc cách

 1. Xét theo kết quả học tập

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào năm thứ nhất của Chương trình khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:
  • (1) Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 112 điểm; hoặc
  • (2) Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc
  • (3) Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn từ mức 1.300 điểm trở lên.
 • Về chứng chỉ tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên, TOEFL iBT từ 61 trở lên, TOEFL ITP từ 500 trở lên, hoặc tương đương;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình.

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện tuyển thẳng đặc cách và có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5; TOEFL iBT từ 80 trở lên (với điểm Nghe và Viết tối thiểu 17, Đọc tối thiểu 18 và Nói tối thiểu 20)

 1. b) Điều kiện xét tuyển đặc cách khác

Thí sinh được xem xét tuyển đặc cách khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Thí sinh thuộc một trong các thành phần sau:
  • đang là sinh viên chính quy của Trường ĐHKTQD,
  • đang sinh viên các trường đại học uy tín của nước ngoài (thuộc Top 1000 của Bảng xếp hạng quốc tế THE, QS năm 2022/23; Top 100 các đại học VQ Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide năm 2022/23; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB / EQUIS) và có kết quả học tập “đạt” trở lên,
  • có thư chấp nhận của một trường đại học uy tín của nước ngoài (đáp ứng tiêu chí nêu trên) trong thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5) hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình;

I.2.2. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

 1. QUY MÔ TUYỂN SINH TB-Tuyển-sinh-khóa-19MX-2023-20122023
 • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 dự kiến: 600
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một chương trình không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang nguyện vọng khác theo thứ tự ưu tiên của thí sinh đã đăng ký trong Hồ sơ dự tuyển.

III. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP VÀ HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

 

IV. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA XUÂN,  NĂM 2023

IV.1. Các mốc thời gian cơ bản

– 25/12/2022                                 Ngày hội Thông tin Open Day

– 10/1/2023                                   Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển

– 18/1/2023                                   Công bố danh sách thí sinh dự tuyển

–  7/2/2023                                    Công bố số báo danh, phòng thi và ngày giờ thi

–  9/2 – 11/2/2023                        Phỏng vấn thí sinh

–  Sáng 12/2/2023                        Bài thi Kiến thức Tổng hợp

–  Chiều 12/2/2023                      Bài kiểm tra tiếng Anh

–  17/2/2023                                  Công bố kết quả tuyển sinh

– 18/2/2023                                   Sinh viên trúng tuyển kỳ mùa xuân nhập học

– 20/2/2023                                   Bắt đầu vào học kỳ Xuân 2023

– 2 – 3/3/2003                               Thí sinh lớp 12 trúng tuyển sớm làm thủ tục bảo lưu

Nhập học kỳ mùa Thu 2023 với thí sinh đang học lớp 12, trúng tuyển sớm kỳ mùa Xuân 2023 (dự kiến)

– Ngày 9/8 – 10/8/2023:              Sinh viên làm thủ tục nhập học

– Tháng 9/2023:                           Vào học chính thức

IV.2.   Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

IV.3.   Tư vấn tuyển sinh:

Thời gian tư vấn tuyển sinh: 10/12/2022 – 10/01/2023 (trong giờ hành chính)

Kênh tuyển sinh:

 1. Phòng Tư vấn tuyển sinh IBD: Sảnh G – A2, ĐH KTQD
 2. Hotline: 0942.11.5050, Facebook: fb.com/ibd.neu
 3. Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453 | Email: info.ibd@isneu.org; Website:  https://isme.neu.edu.vn

Nộp hồ sơ:

 • Thời gian: 04/01 – 10/01/2023
 • Địa điểm: Phòng Tư vấn tuyển sinh, Viện Đào tạo Quốc tế, Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này.

Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký và đóng dấu)

 

 

 

GS.TS Phạm Hồng Chương

 

PHỤ LỤC 1

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP VÀ HỌC PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 2287/TB-ĐHKTQD
 ngày 09 tháng  12 năm 2022)

 1. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
 2. Thông tin chung
 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.
 1. Chương trình đào tạo
  1. Chương trình ngành Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Kinh doanh & Quản trị Sự kiện; Kinh doanh & Marketing

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 6.5 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc (ii) Chứng chỉ TEG Level 4  Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IETLS 6.5 trở lên (không có thành phần nào dưới 5.5) được miễn học phần tiếng Anh.

 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các chuyên ngành khác nhau:
 • Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England, Vương quốc Anh (chỉ mở vào tháng 9 hàng năm);
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh (chỉ mở vào tháng 1 hàng năm);
 • Kinh doanh & Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh (chỉ mở vào tháng 9 hàng năm);
 • Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

 1. Chương trình ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
  (i) IELTS 6.5 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc (ii) Chứng chỉ TEG Level 4  Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL 500-550 hoặc Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IETLS 6.5 trở lên (không có thành phần nào dưới 5.5) được miễn học phần tiếng Anh.

 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh (từ năm thứ hai chỉ mở vào tháng 9 hàng năm);

      Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại UWE, Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

 1. Chương trình ngành Digital Marketing

Chương trình đào tạo 3,5 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Giai đoạn cơ sở (6 tháng): Sinh viên học 5 môn cơ sở của ĐH Kinh tế Quốc dân.
 • Giai đoạn 03 năm học chuyên ngành: theo chương trình của ĐHTH Leeds Beckett (LBU), Vương quốc Anh để được nhận bằng Cử nhân Digital Marketing của LBU.

Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, sinh viên cần bổ sung trước khi vào học chuyên ngành. Học phí và thời gian học bổ sung tiếng Anh nằm ngoài học phí và thời gian đào tạo chính thức của chương trình.

 

 

 1. BẰNG CẤP
 • Ngành Quản trị Kinh doanh: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.
 • Ngành Digital Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Digital Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Digital Marketing] của ĐHTH Leeds Beckett, Vương quốc Anh.

 

 1. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (https://isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 • Học phí cho toàn khóa học tại Việt Nam là 395.000.000 VNĐ.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế.

 

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  2287/TB-ĐHKTQD
ngày 09
 tháng  12 năm 2022 )

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, TOEFL QUỐC TẾ

 

STT

Điểm IELTS

Điểm TOEFL iBT

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

80

0,5

2

7.0

94

1,0

3

7.5

102

1,5

4

8.0

110

2,0

5

8.5

113

2,5

6

9.0

120

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM A-LEVEL, SAT, IB
SANG ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

 

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

 

 

Dùng kết quả SAT1

2

A-Level

 

 

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

3

IB

 

 

Điểm 6 môn thi cộng với điểm phụ.

                                                                                                   

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  2287/TB-ĐHKTQD
ngày 09 
tháng  12 năm 2022)

3.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ; hoặc bảng điểm lớp 11 THPT; hoặc bảng điểm lớp 12 THPT
 • 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.2 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đặc cách bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ; hoặc bảng điểm lớp 11 THPT; hoặc bảng điểm lớp 12 THPT;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả kỳ đánh giá năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại trường đại học uy tín nước ngoài hoặc trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, hoặc thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín nước ngoài;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

TB-Tuyển-sinh-khóa-19MX-2023-20122023

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia