Banner

Danh sách lớp và thời khóa biểu IBD khóa 20 mùa Xuân – Lớp tiếng Anh cấp độ 2, 4, và lớp cơ sở

Bùi Quỳnh Trang

Thứ Hai, 05/02/2024 11:56 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thời khóa biểu dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học khóa 20 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU như sau:

1. Danh sách lớp: Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp!

2. Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 2 (dành cho sinh viên lớp cấp độ 2): Nhấn vào đây

Trong học kỳ này, sinh viên sẽ học môn tiếng Anh cấp độ 2 và 2 môn cơ sở (Tin học – môn không bắt buộc và Phương pháp học tập).

Sinh viên bắt đầu học tiếng Anh cấp độ 2 từ thứ 2, ngày 19/2/2024. Môn Tin học và Phương pháp học tập sẽ bắt đầu từ ngày 26/2/2024.

3.Thời khóa biểu các môn cơ sở (dành cho sinh viên lớp cấp độ 2, vượt cấp cấp độ 4, lớp cơ sở, và sinh viên học giai đoạn chuyên ngành): Nhấn vào đây

Trong học kỳ này, sinh viên lớp cấp độ 4 sẽ học môn tiếng Anh cấp độ 4 và 3 môn cơ sở (Tin học – môn không bắt buộc, Phương pháp học tập, và Kinh tế học cơ bản); sinh viên vào học giai đoạn chuyên ngành và lớp cơ sở sẽ học 3 môn cơ sở (Tin học – môn không bắt buộc, Phương pháp học tập, và Kinh tế học cơ bản).

Môn Tin học và Phương pháp học tập sẽ bắt đầu từ ngày 26/2/2024.

Môn tiếng Anh cấp độ 4 và Kinh tế học cơ bản dự kiến sẽ bắt đầu 6/5/2024.

Lưu ý: Lịch trình chi tiết lớp học các môn học cơ sở, sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức môn học được thông báo trên Moodle và qua kênh Chủ nhiệm lớp. 

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia