Banner

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD, Khóa 17, Kỳ mùa Xuân 2021

isme_admin

Thứ Hai, 07/12/2020 8:32 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:  2092 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 03 tháng  12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 17, Kỳ Mùa Xuân 2021

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 17, Kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm 2021, Chương trình Cử nhân Quốc tế (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Quản trị Kinh doanh, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Quản trị Sự kiện, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Ngân hàng & Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore) và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Kinh doanh Quốc tế, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Kinh doanh và Marketing, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

I. ĐIỀU KIỆN, CĂN CỨ VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. THI TUYỂN

I.1.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

 1. Thí sinh đang học lớp 12: Điểm trung bình chung lớp 11 đạt từ 6,5/10 trở lên;
 2. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 6,5/10 trở lên.

I.1.2. Các bài đánh giá

Thí sinh dự tuyển cần tham gia tất cả những bài đánh giá sau đây:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Tiếng Việt, Toán và Logic. Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2020 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt mức từ 23 điểm trở lên.
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, hoặc tương đương.

         b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

         c. Bài kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 60 trở lên, (iii) TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IETLS 7.0 (không có thành phần nào dưới 6.0) trở lên sẽ được tư vấn thêm và có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

I.1.3. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh và các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), điểm phỏng vấn.

Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn. Công thức xác định Điểm tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

 • Điểm PT: là điểm trung bình chung lớp 11 (Đối với thí sinh đang học lớp 12) hoặc điểm trung bình chung lớp 12 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp PTTH);
 • Điểm KTTH: là điểm thi Kiến thức Tổng hợp
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực ở trên (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, SAT, chứng chỉ A-Levels, IB, ATAR đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 a) của Thông báo tuyển sinh này)
 • Điểm PV: điểm phỏng vấn

         Các hệ số 2,0; 4,5 và 3,5 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.1.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

a. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học ngay vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, cụ thể đối với các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

b. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi đạt từ mức điểm sàn của các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Để được nhập học vào kỳ mùa Thu 2021, thí sinh đang học lớp 12 cần: (i) Hoàn thành thủ tục bảo lưu (giữ chỗ) chậm nhất là ngày ; (ii) Hoàn thành Tốt nghiệp Trung học phổ thông; và (iii) Làm thủ tục nhập học chậm nhất là ngày 10/08/2021.

 

I.2. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển đặc cách và/hoặc kết quả tham gia các bài đánh giá để xem xét tiếp nhận vào Chương trình.

I.2.1. Tuyển thẳng đặc cách vào năm 1

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào năm thứ 1 của Chương trình khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:
  • (1) Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc
  • (2) Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc
  • (3) Bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên; hoặc
  • (4) Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn từ mức 1.300 điểm trở lên.
 • Về chứng chỉ tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL iBT từ 60 trở lên, TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình.

 

I.2.2. Tuyển thẳng đặc cách vào giai đoạn chuyên ngành

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Về kết quả học tập, có một trong số các kết quả sau:
  • (1) Chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm; hoặc
  • (2) Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc
  • (3) Bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên.
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 0; TOEFL iBT từ 90 trở lên và không có thành phần dưới 20; TOEFL PBT từ 575 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 5.0; hoặc tương đương;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình.

I.2.3. Điều kiện xét tuyển đặc cách khác

Thí sinh được xem xét tuyển đặc cách khi đạt đủ các điều kiện sau đây:

 • Thí sinh đang là sinh viên các trường đại học có uy tín tại Việt Nam hoặc là sinh viên các trường đại học uy tín của nước ngoài (Top 1000 của Bảng xếp hạng quốc tế năm 2020 như THE; QS; Top 100 các đại học VQ Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide 2020; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB hoặc EQUIS) và có kết quả học tập “pass” trở lên;
 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5) hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác. Nếu chưa có IELTS 6.0, thí sinh sẽ tham dự bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình;
 • Đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình;

II. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu cho kỳ mùa Xuân 2021 cho cả 5 ngành dự kiến là 500.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nào đó không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ giữ quyền chuyển thí sinh sang các nguyện vọng khác theo thứ tự ưu tiên của thí sinh theo hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

IV. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA XUÂN, NĂM 2021

IV.1. Các mốc thời gian cơ bản

 • Từ 14/12/2020: Bán Hồ sơ tuyển sinh
 • 8h30, 27/12/2020: Open Day – Ngày hội Giới thiệu thông tin
 • 16/01/2021: Hạn chót nộp hồ sơ
 • 21/01/2021: Công bố danh sách tuyển sinh
 • Sáng 23/01/2021: Thi Kiến thức Tổng hợp
 • Chiều 23/01/2021: Thi tiếng Anh
 • 24 – 25/01/2021: Phỏng vấn (bằng tiếng Việt)
 • 29/01/2021: Công bố kết quả tuyển sinh
 • 05/02/2021: Nhập học (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT)
 • 22/02/2021: Bắt đầu vào học (Kỳ Mùa Xuân 2021)
 • 02 – 04/03/2021: Làm thủ tục bảo lưu (đối với thí sinh đang học lớp 12 và sẽ nhập học kỳ Mùa Thu 2021)
 • 09 – 10/08/2021: Làm thủ tục nhập học vào kỳ Mùa Thu 2021 (đối với thí sinh trúng tuyển kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu)

IV.2. Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại).

IV.3. Tư vấn tuyển sinh và bán, thu hồ sơ

Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, vào giờ hành chính các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.

Thời gian bán và thu hồ sơ: từ 14/12/2020 đến 16/01/2021.

IV.4. Địa chỉ liên hệ

          Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280 280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu TH, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 2092/TB-ĐHKTQD
ký ngày 03 tháng 12 năm 2020
)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Ngành Quản trị Kinh doanh; Quản trị Sự kiện; Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.
 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:

– Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh;

– Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh;

– Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh;

– Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

II. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England;

         Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

 

 B. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

I. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

II. Thời gian đào tạo

 • Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh; ngành Quản trị Sự kiện; Ngân hàng & Tài chính; Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

          Chú ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), và ngành Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

 

III. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh TEG cấp độ 4 của Học viện TMC, Singapore.

 • Ngành Quản trị Kinh doanh: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business Management] của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.
 • Ngành Quản trị Sự kiện: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Events Management] của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh Quốc tế: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Marketing: Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh, hoặc của ĐHTH có thứ hạng cao hơn tại Vương quốc Anh.

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 1. Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam

                                                                                                                Đơn vị: VNĐ      

 

STT

Ngành đào tạo

Tổng học phí cho 4 năm

1

Quản trị Kinh doanh

395.000.000

2

Kinh doanh Quốc tế

3

Ngân hàng & Tài chính

4

Kinh doanh & Marketing

5

Quản trị Sự kiện (Thực tập bắt buộc theo yêu cầu)

419.000.000

 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí của ngành Quản trị Sự kiện bao gồm chi phí bố trí thực tập tại doanh nghiệp trong 6 tháng;
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào thấp hơn 5.5) sẽ được giảm 28.000.000 VNĐ vào tổng học phí (fast-track student).
 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, Chương trình áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

 

Tải Thông báo Tuyển sinh tại đây: Thông báo Tuyển sinh IBD khóa 17 MX

 

 

 

 

 

 

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?