Banner

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD, khóa 16 kỳ mùa Xuân 2020

isme_admin

Thứ Hai, 16/12/2019 5:34 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:  2094 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 10  tháng 12  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 16, Kỳ mùa Xuân, năm 2020

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 16, Kỳ mùa Xuân năm 2020, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Ngành Quản trị Kinh doanh, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Ngành Quản trị Sự kiện, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh Quốc tế, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 1. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông:

           + Có Giấy Chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông tạm thời năm 2019, hoặc bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

           + Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.

 • Đối với thí sinh đang học lớp 12:  Điểm trung bình lớp 11 tối thiểu 6,5/10.
 • Đối với thí sinh người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.
 1. Cách thức tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a, Thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Tư duy Logic và Tiếng Việt. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

– Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia vào tháng 6/2019 (trong đó có ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) – nếu kết quả này đạt từ mức trên 20,5 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số.

– Điểm SAT quốc tế còn thời hạn, mức từ 1.100 điểm trở lên.

– Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.

Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên, hoặc tương đương.

        b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt (hoặc bằng tiếng Anh, nếu thí sinh là người nước ngoài).

        c, Tiếng Anh: Bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông, bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết. Thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định.

          Thí sinh có bằng quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương, còn thời hạn, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.

 1. Căn cứ xét tuyển

3.1. Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) Điểm đánh giá KTTH hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

               – Điểm PT – điểm trung bình lớp 12 đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, điểm trung bình lớp 11 đối với thí sinh đang học lớp 12.

               – Điểm KTTH – điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp được quy đổi về hệ điểm 10

               – Điểm thay thế KTTH được quy đổi về hệ điểm 10 theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

               – Điểm PV – điểm phỏng vấn

         Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

3.2. Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.

 1. Cách thức xét tuyển
  1. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT:

Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu, đạt điểm sàn của các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 1. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu, đạt điểm sàn của các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa Xuân (theo hướng dẫn của Chương trình) và nhập học cùng kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2020 với điều kiện có bằng tốt nghiệp PTTH tại thời điểm nhập học.

 1. Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.

 1. Quy mô tuyển sinh

          – Ngành Quản trị Kinh doanh:  từ 50 đến 80 sinh viên.

          – Ngành Quản trị Sự kiện: từ 50 đến 80 sinh viên.

          – Ngành Ngân hàng & Tài chính: từ 50 đến 80 sinh viên.

          – Ngành Kinh doanh Quốc tế: từ 50 đến 80 sinh viên.

          Căn cứ vào kết quả điểm xét tuyển thực tế, Hội đồng tuyển sinh quyết định quy mô tuyển sinh cụ thể của từng đợt tuyển sinh.

 1. Nội dung chương trình đào tạo

    a, Ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Quản trị Sự kiện và ngành Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.
 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Năm thứ tư:

Ngành Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Kinh doanh.

Ngành Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Sự kiện.

Ngành Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Kinh doanh Quốc tế.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp West of England, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Vương quốc Anh. v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.

b, Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Nhập môn Toán kinh tế.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Ngân hàng & Tài chính;

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

 1. Tổ chức đào tạo
 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.
 1. Thời gian đào tạo
 • Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh, ngảnh Quản trị Sự kiện, ngành Ngân hàng & Tài chính và ngành Kinh doanh Quốc tế được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Khóa học bắt đầu vào tháng 2/2020.

          *Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.  

 1. Bằng cấp

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh TEG Level 4 của Học viện TMC, Singapore.

a, Ngành Quản trị Kinh doanh

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (Bachelor of Arts (Hons) Business Management) của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

b, Ngành Quản trị Sự kiện

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Sự kiện (Bachelor of Arts (Hons) Events Management)  của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

c, Ngành Ngân hàng & Tài chính

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính (Bachelor of Arts (Hons) Banking and Finance)  của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

d, Ngành Kinh doanh Quốc tế

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế (Bachelor of Arts (Hons) International Business Management) của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

 1. Học phí

                                                                                                                       Đơn vị: đồng

TT

Thời gian

Ngành

Quản trị
kinh doanh

Ngành

Quản trị
Sự kiện

Ngành

Kinh doanh Quốc tế

Ngành

Ngân hàng –
Tài chính

1

Năm thứ nhất

56.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

2

Năm thứ hai

108.000.000

120.000.000

108.000.000

108.000.000

3

Năm thứ ba

108.000.000

120.000.000

108.000.000

108.000.000

4

Năm thứ tư

123.000.000

123.000.000

123.000.000

123.000.000

 

Tổng cộng

395.000.000

419.000.000

395.000.000

395.000.000

Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v . Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể của Viện ĐTQT  theo từng học kỳ.

 1. Chi tiết tuyển sinh kỳ mùa Xuân, năm 2020

a, Các mốc thời gian cơ bản

 • 8h30, 05/01/2020: Open Day – Ngày hội giới thiệu thông tin
 • 18/01/2020: Hạn chót nộp hồ sơ
 • 05/02/2020: Công bố danh sách tuyển sinh
 • Sáng 08/02/2020: Thi Kiến thức Tổng hợp
 • Chiều 08/02/2020: Thi tiếng Anh
 • 09/02/2020: Phỏng vấn (bằng tiếng Việt)
 • 14/02/2020: Công bố kết quả tuyển sinh
 • 17 – 18/02/2020: Nhập học (đối với thí sinh bắt đầu học tập kỳ Mùa Xuân 2020)
 • 17 – 21/02/2020: Làm thủ tục bảo lưu (đối với thí sinh nhập học kỳ Mùa Thu 2020)
 • 24/02/2020: Bắt đầu vào học (kỳ Mùa Xuân 2020)

b, Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng.

c, Tư vấn tuyển sinh và bán, thu hồ sơ

 Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.

 • Thời gian bán và thu hồ sơ: từ 16/12/2019 đến 18/01/2020.
 • Tư vấn tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế: trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

d, Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0912 099 706; hoặc (024) 36280280, máy lẻ 5339, 5340, 5342, 5344.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh

– Lưu TH, TC-KT, ĐTQT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

PGS. TS Phạm Hồng Chương

 

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?