Banner

Thông báo Điều chỉnh Lịch trình tuyển sinh Chương trình CNQT Digital Marketing, Kỳ Mùa Thu 2022, Đợt 1

isme_admin

Thứ Sáu, 09/09/2022 6:51 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:  1648 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  09  tháng  9  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời hạn và lịch trình tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing, Kỳ Mùa Thu 2022, Đợt 1

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing, kỳ Mùa Thu 2022, đợt 1, số 1422/TB-ĐHKTQD ngày 8/8/2022,

Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing, kỳ Mùa Thu 2022,

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ và lịch trình tuyển sinh với Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing, kỳ Mùa Thu 2022, đợt 1 như sau:

– 20/9/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ xét tuyển

– 23/9/2022: Công bố danh sách thí sinh xét tuyển

– 24 – 25/9/2022: Phỏng vấn

– 30/9/2022: Công bố kết quả tuyển sinh

– 11-13/10/2022: Nhập học

– 17/10/2022: Bắt đầu học chính thức

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, K. MKT, V.ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Phạm Hồng Chương

(đã ký và đóng dấu)

Đơn đăng ký

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?