Banner

Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và nhập học đợt tháng 8 Chương trình IBD@NEU Khóa 19, Kỳ Mùa Thu 2023

isme_admin

Thứ Hai, 14/08/2023 1:54 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1513 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 26 tháng  7  năm 2023

 

THÔNG BÁO
Vv:
Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và nhập học đợt tháng 8

Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 19, Kỳ Mùa Thu 2023

 

 • Căn cứ Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 19, Kỳ mùa Thu năm 2023, số 843/TB-ĐHKTQD, do Hiệu trưởng ĐHKTQD ký ngày 25/4/2023,
 • Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 19, Kỳ mùa Thu năm 2023,

 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo:

 

1. Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đối tượng xét tuyển cho đợt tuyển sinh tháng 8/2023 của Chương trình Cử nhân Quốc tế như sau:

Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đối tượng xét tuyển theo mục I.1.2 (Chứng chỉ tiếng Anh và Bài đánh giá năng lực trong nước hoặc quốc tế / Thư mời nhập học đại học quốc tế) của Thông báo tuyển sinh số 843/TB-ĐHKTQD do Hiệu trưởng ĐHKTQD ký ngày 25/4/2023 đến hết ngày 15/08/2023.

Điều kiện trúng tuyển và nhập học giữ nguyên theo Thông báo tuyển sinh số 843/TB-ĐHKTQD đã ký.

2. Điều chỉnh thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt tháng 8, kỳ Mùa Thu 2023

Điều chỉnh thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 2, kỳ Mùa Thu 2023 từ ngày 06/9 đến hết ngày 07/9/2023.

Sinh viên bắt đầu học chính thức vào ngày 25/9/2023.

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

GS.TS Phạm Hồng Chương

 

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?